Základní informace o zpracování osobních údajů Dětský domov se školou, středisko výchovné péče a základní škola Býchory


Informace je uveřejňována pro plnění povinnosti stanovené v článcích 12 až 14 Obecného nařízení o ochraně
osobních údajů č. 2016/679 (dále jen „nařízení“).
Tato informace může být doplňována a upřesňována bližšími informacemi zveřejněnými nebo
poskytnutými ke specifickým zpracováním.

 1. Obecné informace o správci a pověřenci pro ochranu osobních údajů
  Základní identifikační a kontaktní údaje správce
  Dětský domov se školou, středisko výchovné péče a základní škola Býchory
  Býchory 152, 28002 Kolín
  IČO: 48665771
  Elektronická adresa podatelny: domov@domov-bychory.org
  ID datové schránky: qyuhkft
  Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů
  DDŠ, SVP a ZŠ Býchory
  Mgr. Šárka Jílková, DiS
  Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1
  Elektronická adresa: gdpr@msmt.cz
 2. Informace o základních právech subjektů údajů
  Subjekt údajů (tj. fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují) má právo požadovat od DDŠ, SVP a ZŠ
  Býchory
 • přístup k osobním údajům, které se jej týkají, podle článku 15 nařízení,
 • opravu osobních údajů podle článku 16 nařízení,
 • výmaz osobních údajů podle článku 17 nařízení, nebo
 • omezení zpracování osobních údajů podle článku 18 nařízení.
  Je-li zpracování založeno na souhlasu subjektu údajů nebo na plnění smlouvy se subjektem údajů, má subjekt
  údajů právo požadovat též přenos automaticky zpracovávaných osobních údajů podle článku 20 nařízení.
  Je-li zpracování založeno na plnění úkolu ve veřejném zájmu, výkonu veřejné moci nebo plnění
  oprávněných zájmů správce nebo třetí osoby, má subjekt údajů právo vznést námitku proti zpracování podle
  článku 21 nařízení.
  Pokud se subjekt údajů domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je DDŠ, SVP a ZŠ Býchory porušeno
  nařízení nebo jiné povinnosti se vztahem k ochraně osobních údajů stanovené zákonem, má právo podat
  stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů:
  Úřad pro ochranu osobních údajů
  Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
  IČO: 70837627
  E-mail: posta@uoou.cz
  ID datové schránky: qkbaa2n